Legal

Juridische opmerking

VALIDATED ID

Handelsnaam: VALIDATED, ID S.L
Company ID no. B65750721
Email: info@validatedid.com
Domeinnaam: validatedid.com
Kantooradres: Carrer d’Aragó 179,
4th floor, 08011 Barcelona

OBJECT

VALIDATED ID, verantwoordelijk voor de website, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, waarmee het alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden van de website wil informeren.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich, en verbindt zich ertoe de handhaving van de hierin beschreven bepalingen strikt na te leven, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om vooraf te adviseren of de gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen. Dit wordt als voldoende beschouwd bij de publicatie op de website van de aanbieder.

VERANTWOORDELIJKHEID

VALIDATED ID is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die is afgeleid van de informatie die op zijn website is gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij.

De website van de aanbieder kan cookies (kleine informatiebestanden die de server verzendt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk van aard met als enig doel hun latere verzending efficiënter te maken en te verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat deze wordt omgeleid naar inhoud van websites van derden. Aangezien de provider de inhoud die door derden op zijn websites wordt geïntroduceerd niet altijd kan controleren, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval verklaart de aanbieder dat deze zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van enige inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, moraal of openbare orde, door te gaan met de onmiddellijke terugtrekking van de doorverwijzing naar de genoemde website, het informeren van de bevoegde autoriteiten de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en de opgeslagen inhoud, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, forums, generators van blogs, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen om inhoud onafhankelijk te publiceren op de website van VALIDATED ID. De provider is echter beschikbaar voor alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt actief mee aan het verwijderen of blokkeren van inhoud die mogelijk van invloed is op of inbreuk maakt op nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of moraliteit en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die gevoelig zou kunnen zijn voor deze classificatie, dient u de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

GEGEVENSBESCHERMING

VALIDATED ID informeert u dat uw persoonlijke gegevens in het contact- of registratieformulier kunnen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat in het bezit is van VALIDATED ID om te worden gebruikt om u te informeren over de producten en diensten die worden aangeboden door VALIDATED ID en die kunnen voortvloeien uit uw interesse

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, informeren wij u dat de gegevens in gecodeerde vorm worden verzonden met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer).

U kunt op verzoek het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door middel van een e-mail of schriftelijk gericht aan de adressen die aan het begin van dit bericht zijn weergegeven.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De titel en de eigendomsrechten op de VALIDATED ID website zijn in elk geval het eigendom van VALIDATED ID, op een zodanige wijze dat de bezoeker zich ertoe verbindt geen onderscheidend teken dat als handelsmerk of handelsnaam wordt gebruikt te onderdrukken of te wijzigen (afbeelding, logo, etc.), beschermd element door auteursbescherming of andere waarschuwingen, legenda’s, symbolen of labels van VALIDATED ID die op het internet verschijnen.

Evenzo erkent de bezoeker dat de informatie waartoe toegang kan worden verkregen via het web, beschermd kan worden door intellectuele, industriële of rechten van andere aard. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, stemt de bezoeker ermee in deze informatie uitsluitend te gebruiken voor zijn eigen behoeften en niet direct of indirect om commercieel gebruik te maken van de diensten waartoe zij toegang hebben of de resultaten verkregen door het gebruik van de VALIDATED ID website.

De bezoeker verbindt zich ertoe de faciliteiten en mogelijkheden van de website VALIDATED ID niet te gebruiken om activiteiten te verrichten of te suggereren die bij wet verboden zijn, of om de klanten van de dienst naar andere concurrerende diensten te trekken. Evenzo is de bezoeker verantwoordelijk voor het uitbreiden van de naleving van deze clausules tot een persoon die door hem geautoriseerd is om de dienst te gebruiken.

De bezoeker zal zich onthouden van het uitvoeren van enig gedrag in het gebruik van de VALIDATED ID website dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten van VALIDATED ID of derden schendt, of die de eer, persoonlijke of familie privacy schendt of overtreedt of beeld van derden, of die onwettig zijn of een bedreiging vormen voor de goede moraliteit, en zullen in elk geval VALIDATED ID onschadelijk stellen in verband met enige gerechtelijke of buitengerechtelijke claim die tegen haar is ingediend als gevolg van dat gebruik.

De bezoeker zal zich onthouden van het gebruik van de VALIDATED ID-website van elke vernietiging, wijziging, onbekwaamheid of beschadiging van de gegevens, programma’s of elektronische documenten die behoren tot VALIDATED ID, zijn leveranciers of derden, evenals de introductie of verspreiding in Netwerkprogramma’s, virussen, applets, Active X-besturingselementen of elk instrument of fysiek of elektronisch apparaat dat enige wijziging in het Netwerk, in het systeem of in de apparatuur van derden veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken. Evenzo is elke vorm van activiteit of praktijk die de principes van goed gedrag, algemeen aanvaard door internetgebruikers, overtreedt, uitdrukkelijk verboden.

VALIDATED ID, S.L – NIF: B65750721 – Ingeschreven in het register: Handelsregister van Barcelona, Volume 43051, Folio 30, Sectie 8, Blad B 419604 – Carrer del Pardal, 6 08224 Terrassa