Blog

Desmaterialització del consentiment informat

El consentiment informat requereix la forma escrita en determinats supòsits, el que implica, per tant, la necessitat d’obtenir la signatura del pacient com a prova de la seva conformitat. És aquesta necessitat d’incloure la signatura manuscrita la que dificulta el procés de desmaterialització d’aquest consentiment informat i per tant repercuteix en la consecució d’un Expedient Clínic Electrònic complet.

La còpia electrònica d’un document en paper implica un canvi de format, i un canvi de format sol representar pèrdua d’informació i, en conseqüència, pèrdua de capacitat probatòria.

Per exemple, quan digitalitzem un document en paper, en funció de la resolució i els colors, perdem informació de la imatge original. Però en el paper hi ha més informació que la imatge pròpiament dita. Per exemple, si hi ha una signatura manuscrita, com és el cas del consentiment informat, també hi ha informació del seu traç (paràmetres com la pressió, la forma de realitzar el traç i d’altres) que poden servir un pèrit cal·lígraf per a valorar la validesa de la mateixa.

És per tant rellevant, a l’hora de decidir quins documents es poden digitalitzar i destruir els originals, valorar adequadament la pèrdua de valor probatori, el risc que comporta i la seva gestió.

Hem de concloure per tant que, en aquest àmbit, no s’ha de recomanar la digitalització d’aquests consentiments informats, tenint en compte la pèrdua d’informació rellevant que pot determinar posteriorment el consentiment o no d’un interessat per assumptes d’especial rellevància com poden ser les actuacions mèdiques recollides a la normativa.

No obstant això, hi ha alternativa a la digitalització de consentiments informats: la utilització de solucions de signatura electrònica de manera que no sigui necessari un canvi de format posterior, ja que el document des de l’inici és electrònic i continua el seu cicle de vida com a tal.

El nostre servei de signatura electrònica ViD Signer, dóna resposta a les necessitats del sector sanitari respecte a l’obtenció del consentiment informat del pacient i la seva ratificació pel facultatiu, ja que les firmes realitzades amb ViD Signer gaudeixen del màxim valor legal i permeten l’ús conjunt, en un mateix document, tant de signatura electrònica avançada a partir del procés de captura de la signatura electrònica manuscrita (l’anomenada signatura biomètrica) com de signatura electrònica reconeguda mitjançant l’ús de certificats reconeguts i dispositius segurs de creació de signatura, com el DNIe, el IdCat , la targeta del col·legiat (Firmaprofesional i OMC) o la targeta de FNMT entre altres. Aquesta última característica permetria donar resposta a qualsevol casuística quan es requereixen diversos signants: totes les signatures avançades, totes reconegudes o algunes avançades i altres reconegudes, posant en valor els certificats digitals que actualment tenen els metges a través de les diferents autoritats de certificació que operen en el sector (Firmaprofesional, OMC, Healthsign, …). Per la seva banda, l’ús de signatures electròniques manuscrites o signatures biomètriques permeten aprofitar els avantatges de la signatura electrònica però sense traslladar al pacient la complexitat tecnològica de les signatures electròniques tradicionals.

Desmaterialització del consentiment informat

El consentiment informat està definit i regulat a Catalunya a l’article 6 de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica:

“Article 6. El consentiment informat

1. Qualsevol intervenció en l’àmbit de la salut requereix  que la persona afectada hi hagi donat el seu consentiment específic i lliure i n’hagi estat informada prèviament, d’acord amb el que estableix l’article 2.

2. Aquest consentiment s’ha de fer per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient.

4. En qualsevol moment la persona afectada pot revocar lliurement el seu consentiment.”

En l’àmbit d’Espanya, s’aplica la Llei 41/2002 en termes quasi idèntics:

“Article 8. Consentiment informat.

1. Tota actuació a l’àmbit de la salut d’un pacient necessita del consentiment lliure i voluntari de l’afectat, un cop, rebuda la informació que preveu l’article 4, hagi valorat les opcions pròpies del cas.

2. El consentiment serà verbal per regla general.

Però, es prestarà per escrit en els casos següents: intervenció quirúrgica, procediments diagnòstics i terapèutics invasors i, en general, aplicació de procediments que suposen riscos o inconvenients de notòria i previsible repercussió negativa sobre la salut del pacient.

5. El pacient pot revocar lliurement per escrit el seu consentiment en qualsevol moment “.

Finalment, en l’àmbit europeu, la Directiva 2001/20/CE, fa una definició en l’àmbit dels assaigs clínics extensible per analogia a altres tractament en el seu article 2:

“j) consentiment informat: decisió adoptada voluntàriament, per una persona capaç de donar el seu consentiment o, si es tracta d’una persona que no està en condicions de fer-ho, pel seu representant legal, de participar en un assaig clínic. Qui l’adopta haurà d’haver estat degudament informat de la seva naturalesa, importància, implicacions i riscos, i adequadament documentat. La decissió ha de figurar per escrit i estar datada i signada. Si la persona interessada no està en condicions d’escriure, podrà donar, en casos excepcionals, el seu consentiment oral en presència d’almenys un testimoni tal com estigui estipulat en la legislació nacional”

Per a ampliar informació es pot consultar el follet de ViD Signer pel sector sanitari o sol·licitar una demostració sense compromís al 900.828.948 o mitjançant la nostra pàgina de contacte.

Leave a Reply